ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΛΑΣ

English

Τομείς Δραστηριότητας


Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει : 

-  υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις μορφές του δικαίου, όπως υποθέσεις είσπραξης εμπορικών και ιδιωτικών απαιτήσεων, ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, υπηρεσίες διαμεσολάβησης προς τους δανειστές. 

- υποθέσεις  δίκαιου αλλοδαπών,συνταξιοδοτήσεις, εργατικά ατυχήματα, αποζημίωση μετά από παράνομη απόλυση, τροχαία ατυχήματα, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες, καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές, ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, διαφυγόντα κέρδη, υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης, διατροφή και επιμέλεια τέκνων, διαζύγια συναινετικά και με αντιδικία, γονική μέριμνα, κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση, στρατολογική νομοθεσία και στρατιωτικό ποινικό δίκαιο.  

 - υποθέσεις της αθλητικής δικαιοσύνης.   

-  πολεοδομικές και αγορανομικές παραβάσεις, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος, υγειονομικές παραβάσεις, αναστολή σφράγισης καταστημάτων και προστίμων υγειονομικής νομοθεσίας.  

- διαπραγμάτευση και σύνταξη  μισθωτηρίων,συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση  και μίσθωση κατοικίας, κάθε σχετική αγωγή (όπως  αγωγή εξώσεως, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής, εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών).

- πτωχευτικό δίκαιο.

- δίκαιο εκτέλεσης (πλειστηριασμός, απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, ανακοπή κατά της εκτέλεσης,

- δίκαιο απαλλοτριώσεων.

- ποινικές υποθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.,εκπροσώπηση και συμπαράσταση σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

- ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας εταιριών, σωματείων και άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων, θέματα Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και προστασία από την  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατύπωση όρων χρήσης που είναι απαραίτητοι σε κάθε ιστοσελίδα, e-shop ηλεκτρονικό κατάστημα, forum, facebook, καταχώρηση του αντίστοιχου domain name και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων. 

Δικηγορικό Γραφείο

Ιπποκράτους 207, Τ.Κ. 11 471 Αθήνα

Τηλ. 210 8226985, Fax 210 8252180

 694 426 4646

gmoulas@gmlawfirm.eu